جمعه 4 خرداد 1403  

مسئول دفتر

اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی.

  نام و نام خانوادگی: مهندس حسن جارون  

.     سمت : مسئول دفتر اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه


.
    مدرک تحصیلی : کارشناس عمران


شماره تماس:  53384017-061

 شماره داخلی: 11