بيشتر
جمعه 4 خرداد 1403  

همکا ران معماری

معماری.

نام ونام خانوادگی:  مهندس ندا جلیلیان
.     سمت : کارشناس  معماری
.     مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد  معماری
.    شرح وظایف : متره برآورد پروژه هانام و نام خانوادگی : مهندس 
مهناز سلطانی
·     سمت : کارشناس معماری
·     مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد معماری
·     شرح وظایف : طراحی معماری
نام و نام خانوادگی : مهندس مریم خندانی
.     سمت : کارشناس معماری
.     مدرک تحصیلی : کارشناس معماری
.     شرح وظایف : طراحی معماری
نام و نام خانوادگی : مهندس نسرین فرامرزی 
.     سمت : کارشناس معماری
.     مدرک تحصیلی : کارشناس معماری
.     شرح وظایف : طراحی معماری