بيشتر
جمعه 4 خرداد 1403  

معرفی ناظران فنی

ناظران فنی .

 نام و نام خانوادگی :مهندس حمیدرضا جلی
·
         سمت : ناظر فنی
·
         مدرک تحصیلی : کارشناس عمران
·
         شرح وظایف : ناظر پروژه های عمرانی نام و نام خانوادگی :مهندس ابوالفضل غفاری
·
         سمت : ناظر فنی
·
         مدرک تحصیلی : کارشناس عمران
·
         شرح وظایف : ناظر پروژه های عمرانینام و نام خانوادگی : مهندس رضا  ناصری پور
·
         سمت : ناظر فنی
·
         مدرک تحصیلی : کارشناس عمران
·
         شرح وظایف :  ناظر پروژه های عمرانینام و نام خانوادگی : مهندس سعید مطوری پور محمره ئی
·
         سمت : ناظر فنی
·
         مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد  عمران
·
         شرح وظایف : طراحی سازه و ناظر پروژه های عمرانی