بيشتر
جمعه 4 خرداد 1403  

کارشناس رسیدگی-اداره منابع فیزیکی

کارشناس رسیدگی و پیمان.

نام و نام خانوادگی : مهندس عباس رسولی
.     سمت : ناظر عمران
.     مدرک تحصیلی : کارشناس  عمران
.    شرح وظایف : رسیدگی و پیگیری به اسناد مالی