بيشتر
جمعه 4 خرداد 1403  

معرفی ناظران تاسیسات

ناظران برق و تاسیسات.

نام و نام خانوادگی: مهندس سید علی سعیدی 
.     سمت : کارشناس برق
.
    مدرک تحصیلی : کارشناس برق
.
    شرح وظایف : نظارت و  طراحی پروژه ها،  متره برآورد پروژه     نام و نام خانوادگی :مهندس   علی  بگدلی
·
         سمت : کارشناس برق 
·
         مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد  برق
·
         شرح وظایف :متره برآورد پروژه -  نظارت بر پروژه های عمرانی طراحی


نام و نام خانوادگی: مهندس باقر مقتدری 
.     سمت : کارشناس تاسیسات
.
    مدرک تحصیلی : کارشناس مکانیک 
.
    شرح وظایف : نظارت و  طراحی پروژه ها،  متره برآورد پروژه 
نام و نام خانوادگی :  مهندس رقیه محمودی
.     سمت :  کارشناس برق -کارشناس سامانه ها و پایش عملکرد 
.     مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد برق 
.    شرح وظایف :نظارت بر پروژه های عمرانی- طراحی-متره و برآورد - ساماندهی سامانه ها و پایش عملکرد